(1)
Mishra, S.; Patel, V. K.; Gaur, A. S.; Maurya, S.; Pandey, K. Production Technology of Blue Green Algae. BioResToday 2024, 6, 85-88.